Vår tro

Vår tro

Publisert 30.08.2011
Menighetens trosgrunnlag

Menighetens trosgrunnlag

Vi støtter oss til trosgrunnlaget for Pinsebevegelsen i Norge. Språkdrakten er under revisjon sentralt, og vår menighets trosgrunnlag vil kontinuerlig revideres i samsvar med dette.

1.1.  Bibelen – Guds ord

Vi tror at Bibelen er Guds ufeilbarlige ord. Den er skrevet av mennesker inspirert av Den Hellige Ånd. Bibelen er øverste autoritet i tro, lære, etikk og moral.

2 Tim 3:16; Joh 17:17; Heb 4:12

1.2.  Treenigheten

Vi tror på den treenige Gud – Far, Sønn og Den Hellige Ånd.

Matt 28:19; Ef 4:4-6

1.3.  Skapelsen

Vi tror at Gud har skapt himmel og jord, alt synlig og usynlig. Alt i skaperverket er ment godt og vakkert. Mennesket er skapt i Guds bilde og har en ukrenkelig verdi fra unnfangelse til naturlig død. Vi tror at Gud har innstiftet ekteskapet mellom kvinne og mann som den naturlige rammen for samliv. Mennesket er satt til å beskytte og bevare Guds skaperverk. Gud fortsetter å fornye sitt skaperverk, og en dag skal han nyskape hele verden.

1 Mos 1:1, 26-27; Sal 8; Sal 19:1-3; Sal 33:9; Jer 1:5; Rom 8:18-23; Åp 21:1-4

1.4.  Jesus Kristus og fellesskap med Gud

Vi tror at Jesus Kristus er Guds Sønn og ble menneske for vår skyld. Han døde for våre synder og sto opp igjen for å gi alle mennesker mulighet til fellesskap med Gud. Dette gis oss av nåde og mottas ved tro.

Rom 10:9-10; Fil 2:5-11; Joh 1:12; Ef 2:8

1.5.  Den Hellige Ånd

Vi tror at alle Guds barn har fått Den Hellige Ånd. Alle kan erfare Åndens dåp og fylde som utruster til liv og tjeneste. Det innebærer et liv preget av de frukter og de åndelige gaver som Det nye testamentet beskriver. Vi tror at Ånden hjelper oss til å leve et liv til Guds ære slik at vår karakter og livsførsel forandres til større likhet med Jesus Kristus.

Matt 3:11; Apg 2:1-4; Apg 1:8; 1 Kor 12:7-11; Gal 5:22; 2 Kor 3:18; Rom 12:1-2

1.6.  Dåp

Vi tror at dåpen er en god samvittighetspakt med Gud og en overgivelse til å etterfølge Jesus innenfor rammen av det kristne fellesskapet. Handlingen er en bekjennelse til Jesu død og oppstandelse, noe som uttrykkes ved at den som blir døpt, senkes under vann og reises opp for å leve et nytt liv. Alle som kommer til tro på Jesus Kristus, døpes i den treenige Guds navn.

Matt 28:18-20; Mark 16:16; Apg 10:47-48; Kol 2:12; Rom 6:4-5; 1 Pet 3:21

1.7.  Menighet

Menigheten er Jesu Kristi kropp i verden. Den fortsetter Jesu tjeneste og skal være et fellesskap som lærer og utruster Guds barn til å følge Jesus Kristus. Hovedoppdraget er å fullføre misjonsbefalingen ved å gjøre Jesus kjent, trodd, elsket og etterfulgt blant mennesker som ennå ikke tror. Alle som bekjenner Jesus som Herre er en del av den universelle kirke. Vi tror at alle kristne også hører hjemme i en lokal menighet.

Mark 16:15-20; Ef 4:11-16; Apg 20:28; Apg 2:47

1.8.  Nattverd

Jesus innstiftet nattverden. I nattverden forkynner vi at Jesu død inntil han kommer. Vi feirer nattverd for å minnes Jesu død og oppstandelse, og ha fellesskap med Jesus og hverandre. Nattverden er åpen for alle som tror på Jesus Kristus og som ønsker å leve i fellesskap med han.

Matt 26:26-29; 1 Kor 10:16; 1 Kor 11:23-29

1.9.  Guds rike

Vi tror at Guds rike er kommet nær ved Jesus, slik at Guds gode plan og vilje for mennesker kan erfares allerede nå. Slik Jesus formidlet oppreisning, liv og helbredelse til mennesker, formidler vi de samme muligheter og ber i Jesu navn om helbredelse på alle livets områder. Samtidig er ikke dette riket kommet fullendt, det vil skje når Jesus kommer tilbake.

Heb 13:8; Matt 10:7-8; Luk 10:9; Joh 14:12; Jak 5:14-16. 1. Kor 4:20

1.10.  Det kristne håpet

Vi tror at Jesus Kristus skal komme tilbake for å hente sine og deretter opprette det fullendte Guds rike. Vi vil formidle håpet om legemets oppstandelse og det evige liv. Vi tror på Bibelens ord om to utganger på livet, evig liv sammen med Gud og evig død adskilt fra Gud. Bibelen er tydelig på at det bare er gjennom Jesus Kristus vi blir frelst. På grunn av Jesu frelsesverk trenger ingen å gå fortapt.

Ved Jesu gjenkomst vil alle de som er døde i Kristus gjenoppstå og møte Herren, og alle levende troende vil bli rykket opp sammen med dem for å være med Herren for alltid.

1 Tess. 4:16-17; Rom. 8:23; Tit. 2:13; 1 Kor. 15:51-52; Matt 24:14; Matt 24:36-42; Luk 16:22-23; 1 Pet 1:3; Apg 4.12

 
Powered by Cornerstone