Den Hellige Ånd

Den Hellige Ånd

01.08.2012

Ånden er sentral i bibelen, og vi kan allerede se i 2. vers i 1. Mosebok at Guds Ånds svevet over vannene. Ånden var tilstede, og er en del av det vi kaller Guddommen.

I gammeltestamentlig tid kom Ånden over ledere som f.eks. Gideon, Samson, og Saul, og det ser ut til at Ånden kun ble gitt i en avgrenset utstrekning. Derimot ser vi en fremtidsprofeti i det gamle testamente ved Profeten Joel at «..det skal skje at jeg vil utgyte min Ånd over alt kjød.» Denne profeti oppfylles så i nytestamentlig tid som vi kan se bekreftet i Apostlenes gjerninger 2:16-18.

I evangeliene i det nye testamentet ser vi også lovnad om denne åndsutgytelsen:

«Men, talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere.» (Johannes 14:26)

«Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom.» (Johannes 16:8)

Merk at det her er «verden» han skal overbevise om synd, rettferdighet og dom, ikke de troende.

«Men, når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere.»

(Johannes 16:13)

Jesus forteller i Apostlenes gjerninger 1:8 til apostlene at «..dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere..»

Dette skjer på pinsefestens dag som vi ser her:

«Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden ga dem å tale» (Apostlenes gjerninger 2:4)

Noen av Åndens funksjon for de troende er å utruste med kraft og frimodighet. Peter, som så ofte før var feig og til og med fornektet kjennskap til Jesus, står nå frimodig frem og taler:

«Da sa Peter til dem, fylt av Den Hellige Ånd: Folkets rådsherrer og Israels eldste!»

(Apostlenes gjerninger 4:8)


 

Pinsebevegelsens trosgrunnlag oppsummerer Den Hellige Ånd slik:

Vi tror at alle Guds barn har fått Den Hellige Ånd. Alle kan erfare Åndens dåp og fylde som utruster til liv og tjeneste. Det innebærer et liv preget av de frukter og de åndelige gaver som Det nye testamentet beskriver. Vi tror at Ånden hjelper oss til å leve et liv til Guds ære slik at vår karakter og livsførsel forandres til større likhet med Jesus Kristus.

 
Powered by Cornerstone